خدمات (شرح و هزینه)


     تمامی قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است و در هنگام صدرو فاکتور مالیات ارزش افزوده محاسبه گریدده و به مبلغ خدمات اضافه می گردد.

ردیف نام دستگاه فرآیند شرایط شرح قیمت (ریال)
۱   دسیکاتور   زیر ۲ ساعت ۲۰۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۵۰۰,۰۰۰
روزانه ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ ۱- Oven

     vacuum   – ۲             

کوره خلا   زیر ۲ ساعت ۷۹۵,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۱,۵۴۸,۰۰۰
روزانه ۳,۱۸۰,۰۰۰
۴   کوره دما بالا   زیر۱۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰
بالای ۱۰ ساعت ۱,۴۴۰,۰۰۰
روزانه ۲,۶۴۰,۰۰۰
۵ Spinner لایه نشانی چرخشی ۱- تامین محلول ها توسط مشتری انجام می شود. به ازاء هر لایه (دقت بالا) ۵۰۰,۰۰۰
۲- حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm (لایه نشان عادی)    
۳- در صورت نیاز به تمیزکاری و فرآیندهای خوردگی شیمیایی خاص، هزینه بصورت مجزا محاسبه خواهد شد. به ازاء هر لایه (عادی) ۳۰۰,۰۰۰
۶ میکروسکوپ آنالیز سطح در صورت نیاز به تمیزکاری قیمت جداگانه دریافت می شود. مشاهده هر مورد ۱۵۶,۰۰۰
اندازه گیری ابعاد هر مورد ۴۸۰,۰۰۰
گرفتن هر عکس ۲۴۰,۰۰۰
۷ Profiler پروفایل سطحی ۱- پله ای در ساختار باید ایجاد شود. هر نمونه عادی (یک اسکن) ۵۰۰,۰۰۰
۲- در صورت نیاز محلول اچ لایه مورد نظر مشخص باشد. سایر نمونه ها بسته به مقدار اسکن
۸ SF-100 نوشتن ماسک   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۹   طراحی و اصلاح ماسک   هر ساعت کارشناس ۶۶۰,۰۰۰
۱۰ الکتروپلیت آبکاری شیمیایی (Electroplating) فلزهای قابل لایه نشانی: مس، طلا، کروم، نیکل قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۱ ترازو ترازو با دقت ۰/۱ میلی گرم   هر مورد ۷۸,۰۰۰
۱۲   سرویس میکروفلوئیدیک و PDMS   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۳   شستشوی ویفر به روش RCA   هر ویفر سیلیکون خالص ۷۲۰,۰۰۰
۱۴   تمیزکاری با حلال   هر ویفر سیلیکون خالص ۳۶۰,۰۰۰
۱۵ ۱- حمام   الترا سونیک   هرساعت ۳۰۰,۰۰۰ 
۲- پروو

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

فرآیند اسپاترینگ

ردیف نوع فلز هزینه فرآیند
(ریال)
هزینه مواد
(ریال) 
هزینه کل
(ریال)
ملاحظات
۱ طلا ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد.
– حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ
– در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد. 
۲ کروم  ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۵,۶۸۰,۰۰۰
۳ مس ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

فرآیندهای فتولیتوگرافی 
ردیف فرآیند ضخامت فتورزیست هزینه انجام (ریال) ملاحظات
۱ فتولیتوگرافی لایه نازک (thin- film) ۱-۲  میکرون
منفی/ مثبت
۴,۲۰۰,۰۰۰ لیتوگرافی ساده  و یا Lift-off  
۲ فتولیتوگرافی لایه ضخیم(thick – film) تا ۲۰ میکرون ۷,۵۶۰,۰۰۰ متناسب با طرح ماسک
۳ فتولیتوگرافی لایه ضخیم /پروسه های میکروفلوییدیک تا ۵۰ میکرون ۱۰,۹۲۰,۰۰۰ متناسب با طرح ماسک
۴ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک تا ۱۰۰ میکرون ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تا ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
۵ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک تا ۲۰۰ میکرون ۲۰,۱۶۰,۰۰۰ تا ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
۶ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک بالاتر از ۲۰۰ میکرون ۳۶,۹۶۰,۰۰۰ تا ۵۳,۷۶۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
 مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.