محصولات شیمیایی

محصولات قابل فروش آزمایشگاه ریزفناوری (MEMS)

محصولات شیمیایی شرکت رسا به دو دسته مختلف تقسیم میگردد:

  1. محصولات تخصصی و عمومی که توسط سایر تولید کنندگان تهیه می گردد.
  2. محصولاتی که توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت رسا تهیه و تولید میگردد.

محصولات تخصص و عمومی مجموعه عبارتند از :

محصولاتی که در واحد تحقیق و توسعه شرکت رسا ساخته و به تولید رسیده اند عبارتند از :