خدمات (شرح و هزینه)


     تمامی قیمت ها بدون مالیات ارزش افزوده  محاسبه شده است و در هنگام صدرو فاکتور مالیات ارزش افزوده محاسبه گریدده و به مبلغ خدمات اضافه می گردد.

ردیف نام دستگاه فرآیند شرایط شرح قیمت (ریال)
۱   دسیکاتور   زیر ۲ ساعت ۴۰۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۸۰۰,۰۰۰
روزانه ۱,۶۰۰,۰۰۰
۲ ۱- Oven

     vacuum   – ۲             

کوره خلا   زیر ۲ ساعت ۶۶۰,۰۰۰
از ۲ تا ۱۰ ساعت ۱,۳۲۰,۰۰۰
روزانه ۲,۶۵۰,۰۰۰
۴   کوره دما بالا   زیر۱۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰
بالای ۱۰ ساعت ۱۲۰,۰۰۰
روزانه ۲,۲۰۰,۰۰۰
۵ Spinner لایه نشانی چرخشی ۱- تامین محلول ها توسط مشتری انجام می شود. به ازاء هر لایه (دقت بالا) ۶۶۰,۰۰۰
۲- حداکثر دور ۶۰۰۰ rpm (لایه نشان عادی)    
۳- در صورت نیاز به تمیزکاری و فرآیندهای خوردگی شیمیایی خاص، هزینه بصورت مجزا محاسبه خواهد شد. به ازاء هر لایه (عادی) ۴۰۰,۰۰۰
۶ میکروسکوپ آنالیز سطح در صورت نیاز به تمیزکاری قیمت جداگانه دریافت می شود. مشاهده هر مورد ۱۳۰,۰۰۰
اندازه گیری ابعاد هر مورد ۴۰۰,۰۰۰
گرفتن هر عکس ۲۰۰,۰۰۰
۷ Profiler پروفایل سطحی ۱- پله ای در ساختار باید ایجاد شود. هر نمونه عادی (یک اسکن) ۵۳۰,۰۰۰
۲- در صورت نیاز محلول اچ لایه مورد نظر مشخص باشد. سایر نمونه ها بسته به مقدار اسکن
۸ SF-100 نوشتن ماسک   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۹   طراحی و اصلاح ماسک   هر ساعت کارشناس ۵۵۰,۰۰۰
۱۰ الکتروپلیت آبکاری شیمیایی (Electroplating) فلزهای قابل لایه نشانی: مس، طلا، کروم، نیکل قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۱ ترازو ترازو با دقت ۰/۱ میلی گرم   هر مورد ۶۵,۰۰۰
۱۲   سرویس میکروفلوئیدیک و PDMS   قیمت با توجه به فرآیند ساخت تعیین می گردد.  
۱۳   شستشوی ویفر به روش RCA   هر ویفر سیلیکون خالص ۶۰۰,۰۰۰
۱۴   تمیزکاری با حلال   هر ویفر سیلیکون خالص ۳۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱- حمام   الترا سونیک   هرساعت ۲۵۰,۰۰۰ 
۲- پروو

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

فرآیند اسپاترینگ

ردیف نوع فلز هزینه فرآیند
(ریال)
هزینه مواد
(ریال) 
هزینه کل
(ریال)
ملاحظات
۱ طلا ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ – قیمت ها برای بازه ضخامت ۵۰-۰ نانومتر می باشد.
– حداکثر ابعاد ویفر با قطر ۲ اینچ
– در صورت نیاز به تمیزکاری خاص نمونه، هزینه به صورت مجزا محاسبه خواهد شد. 
۲ کروم  ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
۳ مس ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

فرآیندهای فتولیتوگرافی 
ردیف فرآیند ضخامت فتورزیست هزینه انجام (ریال) ملاحظات
۱ فتولیتوگرافی لایه نازک (thin- film) ۱-۲  میکرون
منفی/ مثبت
۳,۵۰۰,۰۰۰ لیتوگرافی ساده  و یا Lift-off  
۲ فتولیتوگرافی لایه ضخیم(thick – film) تا ۲۰ میکرون ۶,۳۰۰,۰۰۰ متناسب با طرح ماسک
۳ فتولیتوگرافی لایه ضخیم /پروسه های میکروفلوییدیک تا ۵۰ میکرون ۹,۱۰۰,۰۰۰ متناسب با طرح ماسک
۴ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک تا ۱۰۰ میکرون ۹,۸۰۰,۰۰۰ تا ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
۵ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک تا ۲۰۰ میکرون ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تا ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
۶ فتولیتوگرافی لایه ضخیم/پروسه های میکروفلوییدیک بالاتر از ۲۰۰ میکرون ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ تا ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ به نسبت پیچیدگی طرح ماسک
 مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.