ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
MΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۲,۶۳۷,۸۰۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۲,۶۳۷,۸۰۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۲۰۰ ۱۷,۷۴۵,۲۰۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۶,۸۲۰,۰۰۰ ۶۱۳,۸۰۰ ۷,۴۳۳,۸۰۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰ ۵,۰۳۵,۸۰۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰ ۷,۱۹۴,۰۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۶۰۰ ۱۲,۴۶۹,۶۰۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۶,۸۲۰,۰۰۰ ۶۱۳,۸۰۰ ۷,۴۳۳,۸۰۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۵۱۴,۸۰۰ ۶,۲۳۴,۸۰۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ ۹,۵۹۲,۰۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۳,۵۹۷,۰۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۷۷۰,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ ۸۳۹,۳۰۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۳,۵۹۷,۰۰۰