ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
MΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲۸۶۰,۰۰۰ ۲۵۷,۴۰۰ ۳,۱۱۷,۴۰۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲۵۷,۴۰۰ ۳,۱۱۷,۴۰۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۷۳۱,۶۰۰ ۲۰,۹۷۱,۶۰۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۸,۰۶۰,۰۰۰ ۷۲۵,۴۰۰ ۸,۷۸۵,۴۰۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۴۹۱,۴۰۰ ۵,۹۵۱,۴۰۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰ ۸,۵۰۲,۰۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۱۳,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۲۱۶,۸۰۰ ۱۴,۷۳۶,۸۰۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۸,۰۶۰,۰۰۰ ۷۲۵,۴۰۰ ۸,۷۸۵,۴۰۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰ ۷,۰۸۵,۰۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۶۰۸,۴۰۰ ۷,۳۶۸,۴۰۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۸,۳۴۰,۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۱۱,۳۳۶,۰۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۴,۲۵۱,۰۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۷۷۰,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ ۹۹۱,۹۰۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰ ۴,۲۵۱,۰۰۰
۲۲۰۶۲ ۴ inch wafer single carrier box – جای مخصوص ویفر ۴ اینچ Ø۱۱۰ x 11mm ۴۵۰٫۰۰۰ ۴۰٫۵۰۰ ۴۹۰٫۵۰۰