ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

 

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
MΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۳۰۸٫۸۸۰
۳٫۷۴٫۸۸۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۳۰۸٫۸۸۰ ۳٫۷۴٫۸۸۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۲۳,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۰۷۷,۹۲۰ ۲۵,۱۶۵,۹۲۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۹,۶۷۲,۰۰۰ ۸۷۰,۴۰۰ ۱۰,۵۴۲,۴۸۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۶,۵۵۲,۰۰۰ ۵۸۹٫۶۸۰ ۷,۱۴۱,۶۸۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۸۴۲٫۴۰۰ ۱۰٫۲۰۲٫۴۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۱۶,۲۲۴,۰۰۰ ۱٫۴۶۰٫۱۶۰ ۱۷٫۶۸۴٫۱۶۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۹,۶۷۲,۰۰۰ ۸۷۰٫۴۸۰ ۱۰٫۵۴۲٫۴۸۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۲٫۰۰۰ ۸٫۵۰۲٫۰۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۸,۱۱۲,۰۰۰ ۷۳۰٫۰۸۰ ۸٫۸۴۲٫۰۸۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲٫۸۰۸٫۰۰۰ ۳۴٫۰۰۸٫۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۱٫۱۲۳٫۲۰۰ ۱۳٫۶۰۳٫۲۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴۲۱٫۲۰۰ ۵٫۱۰۱٫۲۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۹۲۴,۰۰۰ ۸۳٫۱۶۰ ۱٫۰۰۷٫۱۶۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴۲۱٫۲۰۰ ۵٫۱۰۱٫۲۰۰
۲۲۰۶۲ ۴ inch wafer single carrier box – جای مخصوص ویفر ۴ اینچ   Ø۱۱۰ x 11mm     ۵۴۰,۰۰۰ ۴۸٫۶۰۰ ۵۸۸٫۶۰۰