ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
MΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(دلار)
فی دلار
(ریال)
مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۲,۶۳۷,۸۰۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۲۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۲,۶۳۷,۸۰۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۱۴۸ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۶,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۲۰۰ ۱۷,۷۴۵,۲۰۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۶۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۶,۸۲۰,۰۰۰ ۶۱۳,۸۰۰ ۷,۴۳۳,۸۰۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۴۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ ۴۱۵,۸۰۰ ۵,۰۳۵,۸۰۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۶۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰ ۷,۱۹۴,۰۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۱۰۴ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۰۲۹,۶۰۰ ۱۲,۴۶۹,۶۰۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۶۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۶,۸۲۰,۰۰۰ ۶۱۳,۸۰۰ ۷,۴۳۳,۸۰۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۵۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ ۵,۹۹۵,۰۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۵۲ ۱۱۰,۰۰۰ ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۵۱۴,۸۰۰ ۶,۲۳۴,۸۰۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۲۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲۳,۹۸۰,۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۸۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ ۹,۵۹۲,۰۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۳۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۳,۵۹۷,۰۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۷ ۱۱۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰ ۶۹,۳۰۰ ۸۳۹,۳۰۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۳۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۳,۵۹۷,۰۰۰