ویفر سیلیکونی

 

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
ΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(دلار)
فی دلار
(ریال)
مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰ Single side ۲۲ ۴۵,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ ۱,۰۷۹,۱۰۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰ Single side ۲۲ ۴۵,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ۸۹,۱۰۰ ۱,۰۷۹,۱۰۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰ Double Side ۱۴۸ ۴۵,۰۰۰ ۶,۶۶۰,۰۰۰ ۵۹۹,۴۰۰ ۷,۲۵۹,۴۰۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰ Double Side ۶۲ ۴۵,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲۵۱,۱۰۰ ۳,۰۴۱,۱۰۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰ Double Side ۴۲ ۴۵,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱۷۰,۱۰۰ ۲,۰۶۰,۱۰۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰ Double Side ۶۰ ۴۵,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰ ۲,۹۴۳,۰۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰ Double Side ۱۰۴ ۴۵,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۴۲۱,۲۰۰ ۵,۱۰۱,۲۰۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ Double Side ۶۲ ۴۵,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲۵۱,۱۰۰ ۳,۰۴۱,۱۰۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰ Double Side ۵۰ ۴۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ۲,۴۵۲,۵۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰ Double Side ۵۲ ۴۵,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ ۲,۵۵۰,۶۰۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۲۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۹,۸۱۰,۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰ اکساید ۳۰۰nm Single side ۸۰ ۴۵,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲۴,۰۰۰ ۳,۹۲۴,۰۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز) ۷۶۰ Double Side ۳۰ ۴۵,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ ۱,۴۷۱,۵۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز) ۷۶۰ Double Side ۷ ۴۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۲۸,۳۵۰ ۳۴۳,۳۵۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰ Double Side ۳۰ ۴۵,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۲۱,۵۰۰ ۱,۴۷۱,۵۰۰
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.