ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

Type ضخامت
(µ)
مقاومت
ΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(ریال) 
ارزش افزوده مبلغ تهایی
 N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱۳۸,۶۰۰ ۱,۶۷۸,۶۰۰
 P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱۳۸,۶۰۰ ۱,۶۷۸,۶۰۰
 N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ ۹۳۲,۴۰۰ ۱۱,۲۹۲,۴۰۰
 N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۳۹۰,۶۰۰ ۴,۷۳۰,۶۰۰
 N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۲,۹۴۰,۰۰۰ ۲۶۴,۶۰۰ ۳,۲۰۴,۶۰۰
 N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰ ۴,۵۷۸,۰۰۰
 P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۷,۲۸۰,۰۰۰ ۶۵۵,۲۰۰ ۷,۹۳۵,۲۰۰
 P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۳۹۰,۶۰۰ ۴,۷۳۰,۶۰۰
 P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۳,۸۱۵,۰۰۰
 P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳۲۷,۶۰۰ ۳,۹۶۷,۶۰۰
N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۰,۰۰۰
 N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۶,۱۰۴,۰۰۰
  ۷۶۰         Double Side ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ ۲,۲۸۹,۰۰۰
  ۷۶۰         Double Side ۴۹۰,۰۰۰ ۴۴,۱۰۰ ۵۳۴,۱۰۰
 N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰ ۲,۲۸۹,۰۰۰