ویفر سیلیکونی

 

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

 

کد کالا ابعاد نوع Type ضخامت
(µ)
مقاومت
MΩCM
جهت کریستال لایه اضافی صخامت لایه اضافی پولیش مبلغ
(ریال)
ارزش افزوده مبلغ تهایی
۱۵۵۰۱ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۶۸۶,۴۰۰ ۴,۱۱۸,۴۰۰
۱۵۵۰۲ ۴ inch Silicon Wafer  P-type ۴۳۰  ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Single side ۳,۴۳۲,۰۰۰ ۶۸۶,۴۰۰ ۴,۱۱۸,۴۰۰
۱۵۵۰۳ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۱۰۱ ۱/۳-۷ ۱۰۰     Double Side ۲۳,۰۸۸,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۶۰۰ ۲۷,۷۰۵,۶۰۰
۱۵۵۰۴ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۶۵ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۹,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۹۳۴,۴۰۰ ۱۱,۶۰۶,۴۰۰
۱۵۵۰۵ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۲۸۰ ۰/۱-۱۰ ۱۰۰     Double Side ۶,۵۵۲,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۴۰۰ ۷,۸۶۲,۴۰۰
۱۵۵۰۶ ۲ inch Silicon Wafer  N-type ۳۰۰ ۱-۱۰       Double Side ۹,۳۶۰,۰۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۱۱,۲۳۲,۰۰۰
۱۵۵۰۷ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۱۳۹ ۰/۱۸-۰/۲۲ ۱۰۰     Double Side ۱۶,۲۲۴,۰۰۰ ۳,۲۴۴,۸۰۰ ۱۹,۴۶۸,۸۰۰
۱۵۵۰۸ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰       Double Side ۹,۶۷۲,۰۰۰ ۱,۹۳۴,۴۰۰ ۱۱,۶۰۶,۴۰۰
۱۵۵۰۹ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۲۲۵ ۰/۱-۲۰ ۱۰۰     Double Side ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۵۵۱۰ ۲ inch Silicon Wafer  P-type ۳۰۰ ۵-۱۵ ۱۰۰     Double Side ۸,۱۱۲,۰۰۰ ۱,۶۲۲,۴۰۰ ۹,۷۳۴,۴۰۰
۱۵۵۱۲ ۴ inch Nitride Wafer N-type ۵۰۰ ۱-۱۰ ۱۰۰ نایتراید ۲۰۰nm Double Side ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۳۷,۴۴۰,۰۰۰
۱۵۵۱۳ ۴ inch Silicon Oxide Wafer  N-type ۳۰۰     اکساید ۳۰۰nm Single side ۱۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰ ۱۴,۹۷۶,۰۰۰
۱۵۵۱۴ ۴ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰
۱۵۵۱۵ ۱ inch Fused Silica (کوارتز)   ۷۶۰         Double Side ۹۲۴,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰ ۱,۱۰۸,۸۰۰
۱۵۵۱۶ ۴ inch Silicon Wafer  N-type ۴۳۰ ۰-۱۰۰ ۱۰۰     Double Side ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۵,۶۱۶,۰۰۰
۲۲۰۶۲ ۴ inch wafer single carrier box – جای مخصوص ویفر ۴ اینچ   Ø۱۱۰ x 11mm     ۵۴۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰