Data Diode

How to use Data Diode

نحوه استفاده از Data Diode

 Data Diode

دیتا دایود ها نسل جدیدی از تجهیزات حفاظت شبکه هستند. این تجهیزات دو شبکه مجزا را توسط پروتکل ترا کنش اطلاعات یک طرفه (One-way Communication) که به صورت سخت افزاری و فیزیکی عمل میکند را به یکدیگر متصل میکند. با پیاده سازی این سیستم می توان ارتباط قسمت های حیاتی زیرساخت کارخانه را از شبکه های دیگر قطع کرد و آنها را از حملات سایبری مصون داشت.

َدر راه حل پیشنهادی از تکنولوزی ها و پروتکلهای منطبق با استانداردها و معماریهای صنعت چهارم استفاده شده است و انعطاف پذیری لازم جهت یکپارچگی با پلتفرم موجود کارخانه و سیستم اطلاعاتی موجود را دارد.