سرور

 سرور

سرور سیستم مانند همه سرورها، وظیفه مدیریت داده ها، ذخیره و برنامه ریزی قسمتهای مختلف و ایجاد کلان داده را با کمک سیستمهای جانبی که به آن متصل می شود را بعهده خواهد داشت.