فیلتر و کارتریچ

فیلتر بخارات آلی AX (نوار قهوه ای)برند Spasciani


اطلاعات بیشتر

فیلترترکیبی۶ حالته A2B2E2K2HgP3 برند Spasciani


اطلاعات بیشتر

فیلتر ۳ حالته گازها، بخارات و ذرات A2B2P3 برند Spasciani


اطلاعات بیشتر

فیلتر ۵ حالته              A2B2E2K2P3 برند Spasciani


اطلاعات بیشتر

فیلتر بخارات آلی (نوار مشکی) برند North مدل N75001


اطلاعات بیشتر

فیلتر بخارات آلی (نوار مشکی)                        برند ۳M سری ۶۰۰۱


اطلاعات بیشتر

فیلتر ترکیبی گازها و بخارات به همراه ذرات P100 برند North


اطلاعات بیشتر

فیلتر بخارات آمونیاک                     North مدل ۷۵۰۰۴l


اطلاعات بیشتر

فیلتر بخارات آمونیاک                                                 K2 (نوار سبز)برند Spasciani


اطلاعات بیشتر

فیلتر ذرات                                         P100 برند ۳M مدل ۲۰۹۷


اطلاعات بیشتر

فیلتر گازها و بخارات چهار حالته A2B2E2K2 برند Spasciani


اطلاعات بیشتر