کارگاه های آموزشی

دوره آموزش فتولیتوگرافی در  تاریخ چهارشنبه ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶  برگزار و به شرکت کنندگان گواهینامه شرکت در دوره مذکور اعطا گردید.     ۹۶/۰۹/۳۰