هگزان دیول دی آکریلات

۱و۶ هگزان دیول دی آکریلات ۱۰۰ گرمی کد ۲۴۶۸۱۶

خواص:

دسته بندی ها مرتبط اکریلیک منمرس، بیومتریال، بلوک ساختمان، C12 به C63،ترکیبات کربونیل،
سنتز شیمیایی، اتصال عرضی نمایندگی ها، استرها، علم مواد، منمرس، آلیبلوک های ساختمان، Polyfunctional آکریلیک، علم پلیمر
کمتر …
درجه فنی
چگالی بخار> ۱ (در مقابل هوا)
فشار بخار <0.01 میلی متر جیوه (۲۰ ° C)
روش ۸۰٪
شامل ۱۰۰ پی پی ام monomethyl هیدروکینون اتر به عنوان مهار کننده
شکست N20 شاخص / D ۱٫۴۵۶ (روشن می شود.)
چگالی ۱٫۰۱ گرم / میلی لیتر در ۲۵ ° C (روشن می شود.)

datasheet