فتورزیستها

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا نام فتورزیست نوع کمپانی سازنده حساسیت نوری ضخامت (µ)
(۴۰۰۰ RPM)
Post Exposure bake PEB پخت نرم (C°) انرژی تابشی
(mj/ cm2)
ماده ظهور ویسکاسیتی
(Cst)
مبلغ (دلار)
(هر سی سی)
فی دلار مبلغ (ریال)
(هر سی سی)
ارزش افزوده مبلغ نهایی
(ریال)
۱۶۰۰۱ S-1813 مثبت Microposit
(Shipley)
Broad-band
G-line optimized
(g, h, i)
۱٫۳ میکرون ۱min– 115°C ۱۴۰ min) Metal – Free developer
(TMAH based)
۲/۵ ۴۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ ۱۲۲,۶۲۵
۱۶۰۰۲ AZ-1518 مثبت AZ – Electronic Materials (g, h, i) ۱٫۸ میکرون ۱/۵min,  ۱۱۵°C ۴۳-۴۵ min) KOH, NaOH,
(TMAH based)
۲/۵ ۴۵,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ ۱۲۲,۶۲۵
۱۶۰۰۳ KMPR 1005 منفی Microchem  i-line (365nm) ۵ میکرون
(Solid Content: 45%)
۵min,  ۱۰۰°C ۲۳۵ TMAH ۹۵ ۶/۵ ۴۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ ۲۶,۳۲۵ ۳۱۸,۸۲۵
۱۶۰۰۴ KMPR 1025 منفی Microchem  i-line (365nm) ۲۵ میکرون
(Solid Content: 63.8%)
۱۲min,  ۱۰۰°C ۵۰۰-۶۴۵ TMAH ۴۸۰۰ ۶/۵ ۴۵,۰۰۰ ۲۹۲,۵۰۰ ۲۶,۳۲۵ ۳۱۸,۸۲۵
۱۶۰۰۷ SU-8-2050 منفی
(Epoxy-based)
Microchem  i-line (365nm) ۵۰ میکرون
(Solid Content: 71.65%)
(۲ Steps bake)
min, 95°C) + (9min,65°C)
(۲ Steps bake)
min, 65°C) + (6min, 95°C)
۱۵۰ min) IPA Rinse, TMAH ۱۲۹۰۰ ۵/۱۳ ۴۵,۰۰۰ ۲۳۰,۸۵۰ ۲۰,۷۷۷ ۲۵۱,۶۲۷
مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

مکمل فتورزیست SU-8

کد کالا نام فتورزیست کمپانی سازنده Density نقطه ذوب Epoxy Equivalent Weight قیمت (دلار)
(هر گرم)
فی دلار قیمت (ریال)
(هر گرم)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۶۰۰۶ Epon SU-8
(Powder Form)
Hexion ۱b/gal 10.0 ۸۲°C ~۲۰۰ g/eq ۱ ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ۴,۰۵۰ ۴۹,۰۵۰

مبالغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می اشند و با تغییر نرخ ارز قیمت ها تغییر خواهند کرد.

کد کالا حلال فتورزیست کمپانی سازنده قیمت (دلار)
(هر لیتر)
فی دلار قیمت (ریال)
(هر لیتر)
ارزش افزوده قیمت نهایی
۱۴۰۰۵ developer داخلی ۵۰ ۴۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ۲,۴۵۲,۵۰۰
۱۴۰۰۴ remover داخلی ۵۰ ۴۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۲,۵۰۰ ۲,۴۵۲,۵۰۰