۲ پروپانول(۲-Propanol)

فرمول شیمیایی: CH3CH(OH)CH3؛ C3H8O

وزن مولکولی: ۰۹/۶۰

CAS : 67-63-0

RTECS : KQ6300000

اسامی مترادف: ایزوپروپیل الکل
ویژگی ها:نقطه جوش ˚c 5/82 ؛فشار بخار mmHg 33 (kPa 4/4) در ˚c 25 ؛دانسیته g/mL 785/0 در  ˚c 20
حدمجاز: OSHA:400 ppm          NIOSH: 400 ppm; 500ppm STEL

ACGIH: 400 ppm; 500ppm STEL

احتیاطات ویژه:

کربن دی سولفید سمی بوده و به شدت قابل اشتعال است (c ْ ۳۰- = نقطه اشتعال). همیشه در زیر هود با آن کار کنید.

مواد و محلولهای لازم:

۱-    حلال: کربن دی سولفید (خلوص کروماتوگرافی) به همراه ۱% حجمی ۲-بوتانول، ۲/۰ %  n- آن دکان و ۱/۰ % اتیل بنزن یا سایر استانداردهای داخلی مناسب.

۲-    آنالیت ( ۲- پروپانول)، خلوص آزمایشگاهی

۳-    نیتروژن، خالص

۴-    هیدروژن، خالص

۵-    هوای، خالص و تصفیه شده

 

نام فارسی:

۲ پروپانول

نام ماده:

۲-Propanol

مختصر: IPA
کد محصول مرک:

۸۱۸۷۶۶

درصد  خلوص:  
اسم دوم: Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA

ایزو پروپیل الکل – ایزوپروپانول

فرمول: C3H8O
C A S NUMBER: ۶۷-۶۳-۰
مولار: ۶۰٫۱ g/mol
قابلیت محلول شدن: ۲۰ درجه سانتیگراد soluble
نقطه جوش: ۸۲٫۴ °درجه سانتی گراد (۱۰۱۳ hPa)
درجه ذوب: -۸۹٫۵ سانتیگراد
انبوهی: ۲۰ درجه سانتیگراد (۰٫۷۸۶) (g/cm3)  
میزان اسیدی:  ۲۰درجه سانتیگراد (H2O, ( neutral
نقطه اشتعال: ۱۲ درجه سانتیگزاد
احتیاط:
فرمول ایمنی: