بوتانول-۱(Butanol-1)

نام فارسی:

 بوتانول-۱

نام ماده:

۱-Butanol

مختصر: ۱-Butanol
کد محصول مرک:

۱۰۱۹۹۰

درصد درصد خلوص: ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم: Butan-1-ol, n-Butyl alcohol, BuOH
فرمول: C4H10O
CAS NO ۷۱-۳۶-۳
مولار: ۷۴٫۱۲ g/mol
قابلیت محلول شدن:    ۲۰ درجه  سانتیگراد -۷۷g/l
نقطه جوش:  ۱۱۶ – ۱۱۸ درجه سانتیگراد° (۱۰۱۳ hPa)
درجه ذوب: درجه -۸۹ سانتیگراد
انبوهی: (۲۰ درجه  سانتیگراد)۰٫۸۱g/cm3
میزان اسیدی:  ۷(۲۰درجه سانتی گراد g/l,,h20)
نقطه اشتعال: ۳۴ درجه سانتیگراد
PDF: توضیحات بیشتر…
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  

 

الکل‌ها ملکول‌های آلی دارای اتم کربن با هیبریداسیون sp3 که به گروه هیدروکسیل (OH) متصل شده، هستند. در الکل‌ها اگر کربن متصل به گروه هیدروکسیل تنها به یک اتم کربن متصل شده باشد آن را الکل نوع اول و اگر به دو اتم کربن متصل باشد الکل نوع دوم و اگر با سه اتم کربن پیوند داشته باشد الکل نوع سوم می‌گویند.
در شکل زیر الکل‌های نوع اول، دوم و سوم نشان داده شده است (شکل ۱).

اتم کربن الکل های نوع اول و دوم، برخلاف الکل های نوع سوم، در معرض اکسایش قرار می گیرد. به منظور اکسایش الکل ها لازم است اتم کربن متصل به عامل هیدروکسیل، حداقل یک اتم هیدروژن داشته باشد. از اکسایش الکل‌های نوع اول ابتدا آلدهید و در ادامه اسید تولید می‌شود و بر اثر اکسایش، الکل‌های نوع دوم تنها تبدیل به کتون می‌شوند. الکل‌های نوع سوم در واکنش اکسایش شرکت نمی‌کنند. این مراحل در شکل ۲ خلاصه شده است.