هئیت مدیره و مدیران

هیئت مدیره

 فرشاد برازنده

مدیرعامل و

عضو هیات مدیره

مجید صفری

مدیر اجرایی و

رئیس هیات مدیره

نگار رزاقی

مدیربرنامه ریزی و

عضو هیات مدیره