هئیت مدیره و مدیران

هیئت مدیره

منوچهر خراسانی

عضو هیئت مدیره

سید محمد امیر سیافی

نایب رئیس هیئت مدیره

شماره تماس  ۶۴۵۴۵۴۳۷

 فرشاد برازنده

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

شماره تماس  ۶۶۴۸۹۳۰۰

مدیران

شهلا بحرینی

مدیر و سرپرست آزمایشگاه

۶۴۵۴۵۸۱۶

مجید صفری

معاونت بازرگانی خارجی

۶۶۴۸۹۳۰۰

فرخ یغمایی

معاونت فنی