هئیت مدیره و مدیران

هیئت مدیره

هیئت مدیره

 فرشاد برازنده

مدیرعامل و

نایب رئیس هیات مدیره

مجید صفری

مدیر اجرایی و

رئیس هیات مدیره

نگار رزاقی

مدیربرنامه ریزی و

عضو هیات مدیره

علیرضا جباری

سرپرست آزمایشگاه

و عضو هیات مدیره